Розклад занять у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка

rozklad zanyatjpg

 

 

Розклад занять у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка

 

 

 Види розкладу

1. Розклад занять – основний документ, що регламентує академічну роботу студентів і викладачів, передбачає проведення лекційних, лабораторних, семінарських занять відповідно до робочих навчальних планів, ухвалених вченою радою та затверджених ректором Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

2. Навчальна робота здійснюється за такими видами розкладів: начитки лекцій, семестрових занять студентів денної форми навчання, екзаменаційних сесій студентів заочної форми навчання, індивідуально-консультативної роботи, екзаменаційних сесій, державної атестації.

3. Семестровий розклад занять та розклад екзаменаційних сесій складається в розрізі Навчально-наукових інститутів та факультетів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, форм навчання, курсів, академічних груп. У ньому зазначається прізвище викладача, час та місце проведення занять.

4. Розклад затверджується не пізніше, ніж за 10 днів до початку занять і розміщується на офіційному сайті Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Начитка лекцій

На перший тиждень кожного семестру для студентів денної форми навчання всіх курсів формується окремий розклад проведення начитки лекцій (по 2–4 пари з кожної дисципліни), який розміщується на офіційному сайті Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Проведення консультацій

1. Індивідуально-консультативна робота проводиться за графіком, затвердженим завідувачем кафедри і розміщеним на сайті кафедри дошкільної і початкової освіти, в якому вказуються прізвище викладача, час і місце проведення занять.

2. Консультації перед екзаменами проводяться за розкладом екзаменаційної сесії, який розміщується на офіційному сайті Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Виконання розкладу

Після ознайомлення з розкладом занять викладачам належить: 

  • перевірити відповідність кількості запланованих лекційних, лабораторних (практичних), семінарських, індивідуально-консультативних занять, диференційованих заліків в загальному обсягу часу, визначеному в індивідуальному плані викладача;
  • у разі виявлення розбіжностей між індивідуальним планом викладача та передбаченим розкладом занять звернутися до навчального відділу;
  • запланувати проведення підсумкового диференційованого заліку на останньому практичному (семінарському, лабораторному) занятті за розкладом. 

Перенесення занять

1. Перенесення занять здійснюється у разі службового відрядження, хвороби викладача, інших поважних причин на підставі службової записки, узгодженої із завідувачем кафедри дошкільної і початкової освіти та директором Навчально-наукового інституту педагогіки і психології.

2. Заміна викладача відбувається, як виняток, коли перенесення занять неможливе.

3. У випадку хвороби викладача службову записку оформлює завідувач кафедри, де зазначає заплановану дату перенесення заняття або прізвище викладача, який буде проводити заміну.

Проведення додаткових занять

При виникнення виробничої необхідності можливе проведення додаткових занять поза розкладом. Проведення занять поза розкладом обов'язково узгоджується з навчальним відділом та заступником директора Навчально-наукового інституту педагогіки і психології з навчальної роботи.

Облік проведення занять

У день проведення занять (лекцій, лабораторних, практичних, семінарських, індивідуальних, консультацій) та контрольних заходів викладачі обов'язково повинні зробити записи про виконання навчального навантаження в «Журналі обліку роботи академгрупи».

Усі навчальні аудиторні заняття у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка проводяться за таким розкладом навчального часу дня:

Пара Початок закінчення занять Початок  закінчення перерви Перерва
1 8.00 – 9.20 9.20 – 9.30  10 хв. 
2 9.30 – 10.50  10.50 – 11.00  10 хв. 
3 11.00 – 12.20  12.20 – 13.00  40 хв. 
4 13.00 – 14.20   14.20 – 14.30  10 хв. 
5 14.30 – 15.50   15.50 – 16.00  10 хв. 
6  16.00 – 17.20    

 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Розробленню і впровадженню освітньо-професійної програми сприяла нагальна потреба у конкурентоспроможних фахівцях спеціальності Дошкільна освіта, адже політика децентралізації, започаткована в Україні в 2015 році реформа адміністративно-територіального устрою потребують відповідного кадрового забезпечення. Відповідно до цього питання було розроблено ОПП, яка надає можливість отримати повну вищу освіту за спеціальністю 012 Дошкільна освіта з додатковими спеціальностями 013 Початкова освіта та 016 Спеціальна освіта (логопедія) й забезпечує високопрофесійну теоретичну та практичну підготовку фахівців, які вільно орієнтуються в знаннях основ дошкільної освіти, володіють професійними навичками організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку, критично оцінюють та застосовують на практиці інноваційні методики, готові до постійного професійного самовдосконалення і професійної мобільності. Випускники за ОПП мають можливість працевлаштування у: закладах вищої освіти (викладач педагогіки і методики дошкільної освіти); закладах дошкільної освіти (директор (завідувач) закладу дошкільної освіти, вихователь-методист, вихователь дітей дошкільного віку, інспектор з дошкільного виховання, методист з дошкільного виховання, логопед); закладах загальної середньої освіти (вчитель початкової школи, логопед); реабілітаційних закладах (логопед). Професорсько-викладацький склад кафедри дошкільної і початкової освіти спеціалізується на підготовці фахівців з дошкільної освіти і має у цьому великий досвід. У травні 2014 року кафедра успішно пройшла акредитаційну експертизу підготовки магістрів спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта». У поданій ОПП акцентується увага на фаховій підготовці спеціалістів в системі дошкільної освіти, яка відповідає запитам сьогодення.

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com