Підписання Декларації Академічної доброчесності науково-педагогічних працівників кафедри

10 вересня 2020 року, в рамках Тижня Академічної доброчесності у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка, на кафедрі дошкільної і початкової освіти відбулось ознайомлення та підписання Декларації Академічної доброчесності науково-педагогічних працівників. Професорсько-викладацький склад кафедри власним підписом зробив важливий крок на шляху утвердження високих етичних норм та доброчесності в академічній спільноті Університету, яка є справою честі кожного макаренівця.

Кураторська година на тему: "Законодавче регулювання щодо дотримання принципів академічної доброчесності"

10 вересня 2020 року  к.пед.н., доцентом кафедри дошкільної і початкової освіти Данько Наталією Павлівною та студентським самоврядуванням Навчально-наукового інституту педагогіки і психології  проведено Кураторську годину для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 012 Дошкільна освіта (0064 група) на тему: "Законодавче регулювання щодо дотримання принципів академічної доброчесності". Здобувачам надано інформацію про плагіат, види порушень академічної доброчесності згідно Кодексу академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Студентське самоврядування закликало магістрантів дотримуватись культури й фундаментальних цінностей академічної доброчесності та належного ставлення до інтелектуальної власності при написанні кваліфікаційних робіт.

Участь студентів в Акції «Плакат "Марафон академічної доброчесності: STOP обману, фальсифікації, шахрайству, плагіату"»

10 вересня 2010 року кафедра дошкільної і початкової освіти, на чолі із студентським самоврядуванням Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, взяла участь в Акції серед студентів «Плакат "Марафон академічної доброчесності: STOP обману, фальсифікації, шахрайству, плагіату"», яка проходить у межах Тижня академічної доброчесності у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка. Учасники Акції виступили за підтримання норм професійної етики та  академічної доброчесності у навчальній, викладацькій, науковій та творчій діяльності студентів та працівників Університету, дотримуючись принципів академічної доброчесності, визначених у Кодексі академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Екзамен з педагогіки, вікової та педагогічної психології. Групи - ДО-4, ДО2-стн

03 червня 2020 року студенти освітнього рівня бакалавр спеціальності 012 Дошкільна освіта заочної форми навчання груп - ДО-4 і ДО2-стн  успішно склали другий екзамен державної атестації «Екзамен з педагогіки, вікової та педагогічної психології».

Голова екзаменаційної комісії: Лобова О.В. д.пед.н., професор кафедри дошкільної іпочаткової освіти. Члени комісії: Кондратюк С.М., к. пед. н., професор кафедри дошкільної і початкової освіти. Шаповалова О.В., к. пед. н., доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. Гаврило О.І., к. біол. н., доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. Секретар – Зацаренко А.С.

Екзамен проводився в дистанційному режимі з використанням можливостей сервісу Zoom і Moodle. 

     

Комплексний екзамен із педагогіки та психології. Група ПО-2стн

02 червня 2020 року студенти освітнього рівня бакалавр спеціальності 013 Початкова освіта заочної форми навчання ПО-2стн групи успішно склали другий екзамен державної атестації «Комплексний екзамен із педагогіки та психології».

Голова екзаменаційної комісії Павлущенко Н.М., к. пед. н., доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. Члени комісії: Данько Н.П., к. пед. н., доцент кафедри дошкільної і початкової освіти; Король О.В., к. пед. н., доцент кафедри дошкільної і початкової освіти; Пушкар Л.В., к. пед. н., доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. Секретар – Бесага І.Р.

Екзамен проводився в дистанційному режимі з використанням Google Meet і Moodle. Результати екзамену свідчать про якісну підготовку студентів. Середній бал становить 92,29 %. Кафедра дошкільної і початкової освіти вітає студентів і успішнім закінченням державної атестації і запрошує до подальшого навчання на кафедрі для здобуття освітнього рівня магістр.

     

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com