Педагогічна практика

Педагогічна практика – це початковий етап у системі фахової підготовки, перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії. У цей період закладаються основі професійної діяльності фахівців, формуються професійні якості особистості вихователя та інтерес до майбутньої професії. Педагогічна практика є важливою частиною освітнього процесу, в ході якого проходить безпосереднє поєднання і реалізація теоретичних знань, що отримують студенти на заняттях з їх практичною діяльністю в якості педагогів. Це дозволяє з одного боку, закріпити і поглибити знання теорії, а з іншого – набути вміння і навички необхідні для майбутньої самостійної роботи.

Організацію і проходження педагогічних практик здобувачами вищої освіти ОР бакалавр і магістр методисти кафедри регулюють Положенням про проведення практик у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, Наказами ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка "Про проведення навчальних і виробничих практик студентів", договорами (угодами) з базами практик, наскрізними та робочими програмами практик.

Освітніми програмами і навчальними планами підготовки фахівців вищої освіти у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка передбачені такі види практик:

  • навчальна практика: мета навчальної практики - ознайомлення студентів з особливостями практичної діяльності з обраного фаху, узагальнення, систематизація та закріплення теоретичних знань, умінь та навичок із певного циклу дисциплін, формування первинних загально-професійних та спеціальних умінь; 
  • виробнича практика: мета виробничої практики - формування загальних та професійних (фахових) компетентностей майбутнього фахівця, набуття програмних результатів навчання, а також проведення експериментальних досліджень, необхідних для написання курсових та кваліфікаційних робіт (бакалаврських, магістерських).

Організація та методичне забезпечення різних видів практики на кафедрі дошкільної і початкової освіти забезпечують викладачі кафедри - методисти з різних циклів навчання. Питання проведення і організації педагогічних практик обговорюється на засіданнях кафедри. Відгуки та пропозиції про практику студентів враховуються при подальшій її організації.

Після закінчення певного виду практики проводиться підсумкова конференція, на яку запрошуються вихователі, вихователі-методисти, завідувачі базових закладів дошкільної освіти, вчителі початкових класів та директори загальної середньої освіти, методисти закладу вищої освіти. Оформляється виставка зразків дидактичних посібників та наочного матеріалу, зразкових конспектів занять з наочністю до них, студенти готують презентації, міні-фільми про їх перебування на практиці, здобутки та труднощі. 

Багато випускників працевлаштовано за результатами проходження педагогічної практики, на якій вони зарекомендували себе підготовленими і відповідальними фахівцями.

Виробнича педагогічна практика в ЗДО студентів 0042 групи спеціальності 013 Початкова освіта

Згідно з навчальним планом та графіком навчального процесу підготовки бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта з додатковою спеціальністю 012 Дошкільна освіта на 2019-2020 н.р. проводилась виробнича педагогічна практика у період з 04.11.2019 р. по 01.12.2019 р. Цей вид практики проходили студенти 0042 групи у місті Суми.

Під час практики студенти реалізовували науково-методичні професійні знання та удосконалювали навички самостійної практичної діяльності, набули практичного  досвіду організації життєдіяльності дітей дошкільного віку.

Виробнича педагогічна практика студентів 0044 групи спеціальності 012 Дошкільна освіта

Професійні випробування студента педагогічного закладу вищої освіти є важливою ланкою професійної підготовки. Педагогічна практика в закладі дошкільної освіти є ключовим моментом для формування компетентностей майбутніх фахівців.

Так, здобувачі освітнього ступеня бакалавра спеціальності 012 Дошкільна освіта (0044 група) проходили виробничу педагогічну практику в закладах дошкільної освіти м. Суми та області, спрямовану на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь.

 

Виробнича практика в ЗЗСО студентів 0042 групи спеціальності 013 Початкова освіта

Відбулася виробнича педагогічна практика бакалаврів четвертого року навчання у закладах загальної середньої освіти студентів 0042 групи спеціальності 013 Початкова освіта.

Під час проходження практики студенти виконували такі завдання:

  • поглиблювали і закріплювали теоретичні знання та практичні уміння і навички;
  • вчилися проводити уроки різних типів з використанням сучасних педагогічних та інформаційних технологій;
  • вчилися здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку власної педагогічної діяльності, а також вчителів і колег-практикантів;
  • виробляли навички самостійності у підготовці й проведенні різних форм і видів навчально-виховної роботи з дітьми молодших класів та особистої відповідальності за їх ефективність і якість.

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com