Педагогічна практика

Педагогічна практика – це початковий етап у системі фахової підготовки, перша ланка практичного засвоєння педагогічної професії. У цей період закладаються основі професійної діяльності фахівців, формуються професійні якості особистості вихователя та інтерес до майбутньої професії. Педагогічна практика є важливою частиною освітнього процесу, в ході якого проходить безпосереднє поєднання і реалізація теоретичних знань, що отримують студенти на заняттях з їх практичною діяльністю в якості педагогів. Це дозволяє з одного боку, закріпити і поглибити знання теорії, а з іншого – набути вміння і навички необхідні для майбутньої самостійної роботи.

Організацію і проходження педагогічних практик здобувачами вищої освіти ОР бакалавр і магістр методисти кафедри регулюють Положенням про проведення практик у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, Наказами ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка "Про проведення навчальних і виробничих практик студентів", договорами (угодами) з базами практик, наскрізними та робочими програмами практик.

Освітніми програмами і навчальними планами підготовки фахівців вищої освіти у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка передбачені такі види практик:

  • навчальна практика: мета навчальної практики - ознайомлення студентів з особливостями практичної діяльності з обраного фаху, узагальнення, систематизація та закріплення теоретичних знань, умінь та навичок із певного циклу дисциплін, формування первинних загально-професійних та спеціальних умінь; 
  • виробнича практика: мета виробничої практики - формування загальних та професійних (фахових) компетентностей майбутнього фахівця, набуття програмних результатів навчання, а також проведення експериментальних досліджень, необхідних для написання курсових та кваліфікаційних робіт (бакалаврських, магістерських).

Організація та методичне забезпечення різних видів практики на кафедрі дошкільної і початкової освіти забезпечують викладачі кафедри - методисти з різних циклів навчання. Питання проведення і організації педагогічних практик обговорюється на засіданнях кафедри. Відгуки та пропозиції про практику студентів враховуються при подальшій її організації.

Після закінчення певного виду практики проводиться підсумкова конференція, на яку запрошуються вихователі, вихователі-методисти, завідувачі базових закладів дошкільної освіти, вчителі початкових класів та директори загальної середньої освіти, методисти закладу вищої освіти. Оформляється виставка зразків дидактичних посібників та наочного матеріалу, зразкових конспектів занять з наочністю до них, студенти готують презентації, міні-фільми про їх перебування на практиці, здобутки та труднощі. 

Багато випускників працевлаштовано за результатами проходження педагогічної практики, на якій вони зарекомендували себе підготовленими і відповідальними фахівцями.

Звітня конференція за результатами проходження виробничої педагогічної практики в початковій школі

31 березня 2021 року відбулась звітня конференція за результатами проходження виробничої педагогічної практики в початковій школі студентів спеціальності 013 Початкова освіта 0042 групи. Перші кроки в професії! Живе спілкування з дітьми, радість відкриттів, мандрівки та досліди - калейдоскоп емоцій, вражень, спогадів...

Результати проходження виробничої педагогічної практики в ЗЗСС (початкові класи)_0062

Здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта у період з 14 вересня по 18 жовтня проходили Виробничу педагогічну практику в закладах загальної середньої освіти (початкові класи). 

Під час підсумкової онлайн-конференції магістранти виступили з повідомленнями про особливості проходження практики, специфіку роботи в умовах Нової української школи. Здобувачами підготувлено презентацію, в якій відображено результати педагогічної практики. Під час конференції виступила доцент кафедри Васько О.О., яка детально прокоментувала якість виконання завдань практики, виконані студентами в повному обсязі, грунтовно пояснила специфіку роботи вчителя початкових класів в умовах дистанційної освіти.

Результати проходження асистентської педагогічної практики у ЗВО здобувачів спеціальності 013 Початкова освіта (група 0062)

Протягом проходження асистентської педагогічної практики у ЗВО магістранти чітко виконували поставлені завдання, проводили лекційні і практичні заняття в формі Zoom конференцій зі студентами 1-го курсу денної форми навчання, здійснювали аналіз ОПП Початкова освіта спеціальності 013 Початкова освіта ОР Магістр.

Після закінчення асистентської практики, 11.11.2020 р., було проведено підсумкову конференцію, на якій розглядалися питання змісту, методики організації педагогічної діяльності магістрантів в дистанційному режимі та на платформі Moodl. На звітній онлайн-конференції виступили з презентаціями Лісова Д.С., Кравченко О.О., Ященко В.В. Магістранти продемонстрували належний рівень знань та сформованих умінь і навичок професійної діяльності.

Результати проходження Виробничої педагогічної практики в початковій школі_0062 група

З 14 вересня по 18 жовня 2020 року здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта (0062 група) проходили Виробничу педагогічну практику в початковій школі.

Протягом проходження практики магістранти проводили цікаві уроки з різних навчальних дисциплін для учнів початкових класів. Зокрема, прекрасні методичні матеріали та необхідна наочність були підготовлені з уроків образотворчого мистецтва. Так, пропонуємо до уваги відеозвіт про проведення уроків мистецького циклу, який підготувала Тимошенко Тетяна.

Виробнича педагогічна практика в ЗДО студентів 0042 групи спеціальності 013 Початкова освіта

Згідно з навчальним планом та графіком навчального процесу підготовки бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта з додатковою спеціальністю 012 Дошкільна освіта на 2019-2020 н.р. проводилась виробнича педагогічна практика у період з 04.11.2019 р. по 01.12.2019 р. Цей вид практики проходили студенти 0042 групи у місті Суми.

Під час практики студенти реалізовували науково-методичні професійні знання та удосконалювали навички самостійної практичної діяльності, набули практичного  досвіду організації життєдіяльності дітей дошкільного віку.

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com