Організація освітнього процесу

osvita 4

 


Організацію освітнього процесу - кафедрою дошкільної і початкової освіти визначено як один із пріоритетних напрямів. 

 

Освітня робота на кафедрі організована у відповідності з вимогами і нормативними документами Міністерства освіти і науки України (Законами України, Концепціями і Стандартами, Листами МОН України), нормативно-правовою базою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та за відповідними освітньо-професійними програмами спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта.

13

 

В аспекті освітньої діяльності кафедра працює над виконанням таких завдань:

  • організація та проведення освітнього процесу за різними формами навчання (денною; заочною; дистанційною), формами організації навчального процесу (навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи) і видами навчальних занять (лекції,  практичні та лабораторні заняття, семінарські та індивідуальні заняття, консультації) з навчальних дисциплін кафедри відповідно до навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
  • забезпечення високої якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та нормативних документів з організації освітнього процесу;
  • удосконалення змісту навчання із врахуванням сучасних досягнень науки;
  • упровадження прогресивних методів і сучасних інформаційних технологій навчання (лекції-презентації, лекції-візуалізації, проблемні лекції, бінарні лекції, семінари в активній формі, ділові ігри, КВК, конкурси творчих робіт, круглі столи, прес-конференції тощо);
  • удосконалення методів оцінювання якості освітнього процесу, проведення диференційованих заліків, екзаменів та атестації здобувачів, участь у проведенні ректорського контролю, написання наукових публікацій зі студентами; захисти звітів з практики; захисти курсових і кваліфікаційних робіт);
  • організація та проведення практичної підготовки;
  • організація та проведення державної атестації випускників, забезпечення ефективної роботи державних екзаменаційних комісій;
  • організація та проведення вступних випробувань на навчання за освітніми рівнями "бакалавр" і "магістр".

Викладачі кафедри впроваджують у педагогічний процес сучасні методи активізації освітньої діяльності студентів, спрямовані на розвиток пізнавальних інтересів, пізнавальної активності, самостійності за рахунок використання інтерактивних методів (лекції-презентації, лекції-візуалізації, проблемні лекції, лекції-екскурсії, семінари в активній формі, ділові ігри, КВК, конкурси творчих робіт, круглі столи, прес-конференції, тощо).

Мультимедіа- та телекомунікаційні технології відкривають принципово нові методичні підходи до організації педагогічного процесу в системі вищої освіти. Використання викладачами кафедри інформаційних мультимедійних технологій робить освітній процес навчання здобувачів більш технологічним і результативним, підсилює мотивацію студентів, активізуючи їх пізнавальну діяльність, як на рівні свідомості, так і підсвідомості.

У Державних стандартах дошкільної та початкової освіти передбачається ознайомлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку із видами і мовою театрального та екранного мистецтва, тому впровадження в освітній процес кафедри дошкільної і початкової освіти театралізованої діяльності є надзвичайно важливим, логічним і ефективним засобом навчання.

 

У наш час Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства і долаючи географічні бар’єри. Не стає виключенням і освіта. Зараз вже не обов’язково знаходитись поруч з викладачем. Дистанцiйне навчання - це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв кафедри та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

 

Одним із шляхів залучення науково-педагогічних працівників до процедури внутрішнього забезпечення якості освіти є проведення відкритих занять.

15.11.2019 року к. пед н., ст. викладачем кафедри дошкільної і початкової освіти Бутенко Вітою Григорівною було проведено відкрите практичне заняття зі студентами 0024 групи з навчальної дисципліни "Теорія та методика валеологічної освіти дошкільників" на тему: "Оздоровчі заходи в режимі дня дітей дошкільного віку".     

06.02.2020 року к. пед н., ст. викладачем кафедри дошкільної і початкової освіти Колишкіною Аллою Петрівною було проведено відкрите конкурсне заняття з навчальної дисципліни «Основи природознавства» на тему «Географічна оболонка як об'єкт вивчення землезнавства, риси притаманні географічній оболонці» у 0012 групі спеціальності 013 Початкова освіта. На відкритій лекції також були присутні члени кафедри дошкільної і початкової освіти на чолі із завідувачем – канд. пед. наук, доцентом Н. М. Павлущенко та представники директорату Навчально-наукового інституту педагогіки і психології.

                

06.05.2020 року к. пед н., доцентом кафедри дошкільної і початкової освіти Пушкар Ларисою Вікторівною було проведено відкрите семінарське заняття зі студентами ІІІ курсу Навчально-наукового інституту педагогіки і психології (0032 група, спеціальність «Початкова освіта») в онлайн-форматі з навчальної дисципліни «Основи сценічного та екранного мистецтва». Тема заняття – «Телевізійне мистецтво та його роль у формуванні духовних інтересів молодших школярів». Відкрите заняття було проведено у режимі платформи Zoom. На відкритому занятті були присутні: Світлана Миколаївна Кондратюк – к.пед.н., професор, директор ННІПП; Наталія Миколаївна Павлущенко – к.пед.н., доцент, завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти; Ольга Володимирівна Лобова – д.пед.н., професор кафедри дошкільної і початкової освіти; Ольга Олександрівна Васько – к.пед.н., доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. Обговорення відкритого заняття доцента Пушкар Л.В. проходило на засіданні кафедри дошкільної і початкової освіти 06 травня 2020 року.

                         

Колектив кафедри працює над удосконаленням методів перевірки і оцінювання якості освітнього процесу: організацію іспитів, заліків, інших контрольних навчальних заходів - як важливого інструменту об’єктивної оцінки знань та практичних навичок студентів. Значна увага викладачами кафедри надається організації всіх видів контролю і оцінки якості знань студентів з педагогічних дисциплін.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво педагогічною практикою здобувачів відповідно до спеціальностей 012 Дошкільна освіта і 013 Початкова освіта та змісту розділів практик.

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com