Проблемні групи

11

 
Становленню професіоналізму майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти сприяє їх робота в студентських наукових проблемних групах, що функціонують при кафедрі дошкільної і початкової освіти. 

 

 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Студентська наукова проблемна група – це група науковців (викладачів і студентів), які спільно працюють над вирішенням наукової проблеми під керівництвом одного із членів цієї групи.
 2. До роботи в студентській науковій проблемній групі залучаються особи, які виявили схильність до самостійної творчої науково-дослідної роботи, з метою дослідження конкретно визначеної наукової проблеми.
 3. Діяльність студентської наукової проблемної групи пов’язана з напрямами наукових досліджень кафедри дошкільної і початкової освіти.
 4. Діяльність студентських наукових проблемних груп здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про дошкільну освіту» (2001 р.), «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.); Базового компоненту дошкільної освіти (2012 р.); Державного стандарту початкової освіти (2018 р.); Концепції «Нова українська школа» (2016 р.), а також відповідних нормативних документів.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ ПРОБЛЕМНОЇ НАУКОВОЇ ГРУПИ

Положення про організацію освітнього процесу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (2019 р.).

Положення про кваліфікаційну роботу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (2017 р.).

Положення про кваліфікаційну роботу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка. Нова редакція  (2020 р.);

Положення про курсову роботу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (2016 р.).

Кодекс академічної доброчесності Cумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2019 р.).

Про комісію з питань етики та академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2019 р.).

Концепція про наукову діяльність Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

МЕТА
створення студентських наукових проблемних груп

Студентські наукові проблемні групи створюються кафедрою дошкільної і початкової освіти з метою організації наукової діяльності та залучення здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр і магістр до виконання науково-дослідних робіт, розвитку наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних і прикладних проблем, слугують однією з основних форм діяльності кафедри.

ЗАВДАННЯ,
що ставляться перед студентськими науковими проблемними групами

 • поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з обраної галузі, впровадження їх в практику;
 • розвиток навичок самостійної творчої пошукової роботи, накопичення досвіду проведення наукових досліджень;
 • виховання творчого ставлення до наукового пошуку;
 • потягу до самоосвіти, підвищення власної наукової активності;
 • застосування результатів наукових досліджень, розробка рекомендацій щодо їх реалізації;
 • сприяння вдосконаленню освітнього процесу, застосуванню сучасних прийомів та методів навчання;
 • підвищення рівня фахової майстерності;
 • сприяння самовираженню особистості здобувача у процесі професійної підготовки.

РЕЗУЛЬТАТИ

 1. Результати діяльності студентських наукових проблемних груп за підсумками року заслуховуються та обговорюються на засіданні кафедри дошкільної і початкової освіти.
 2. Результатом наукової роботи у складі студентської проблемної наукової групи мають бути захист кваліфікаційних робіт, захист курсових робіт, наукові публікації, доповіді на наукових і науково-практичних конференціях, творчі звіти, участь у олімпіадах та конкурсах наукових робіт університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

СТУДЕНТСЬКІ ПРОБЛЕМНІ НАУКОВІ ГРУПИ

 • «Психолого-педагогічні проблеми підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкових класів до здійснення освітнього процесу (керівник – к.пед.н., доц. Павлущенко Наталія Миколаївна);
 • «Здоров’язбережувальні технології в початковій школі» (керівник – к.пед.н., проф. Кондратюк Світлана Миколаївна);
 • «Актуальні проблеми мистецької освіти» (керівник – д.пед.н., проф. Лобова Ольга Володимирівна);
 • «Актуальні проблеми початкової математичної освіти і методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів» (керівник – к.пед.н., доц. Васько Ольга Олександрівна);
 • «Природнича освіта: досвід, проблеми, перспективи» (керівник – к.пед.н., доц. Колишкіна Алла Петрівна);
 • «Проблеми здійснення мистецької освіти у початковій школі та закладах дошкільної освіти» (керівник – к.пед.н., доц. Данько Наталія Павлівна);
 • «Проблеми формування музично-естетичної компетентності майбутніх фахівців у дошкільній та початковій освіті» (керівник – к.пед.н., доц. Пушкар Лариса Вікторівна);
 • «Проблеми мовної освіти молодших школярів» (керівник – к.пед.н., доц. Парфілова Світлана Леонідівна);
 • «Інноваційні технології у викладанні методики формування мовленнєвої компетенції дошкільника» (керівник – к.пед.н., доц. Харькова Євдокія Дмитріївна);
 • «Проблеми формування еколого-педагогічної компетентності майбутніх вихователів» (керівник – к.біол.н., доц. Гаврило Олена Іллівна);
 • «Естетичне виховання як пріоритетний аспект діяльності майбутніх педагогів» (керівник – к.пед.н., доц. Шаповалова Ольга Володимирівна);
 • «Проблеми організації інноваційної діяльності в закладах дошкільної освіти» (керівник – к.пед.н., ст. викл. Бутенко Віта Григорівна);
 • «Актуальні проблеми розвитку дітей старшого дошкільного й молодшого шкільного віку в 21 столітті» (керівник – к.пед.н., ст. викл. Білєр Оксана Славіківна);
 • «Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи» (керівник –  ст. викл. Врадій Катерина Миколаївна).

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВИСВІТЛЕНО

2019 р.

 1. Студентські статті у виданнях, що індексуються базою Copernicus.

 2. Статті в інших наукових видання України.

 3. Тези у матеріалах наукових заходів.

 

 

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com