Науково-дослідні лабораторії кафедри

113

Пріоритетне місце в діяльності кафедри посідає науково-дослідна робота, що проводиться в межах комплексної теми «Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти» (реєстраційний номер 0116U000897), яка спрямовує колектив на забезпечення психолого-педагогічних та науково-методичних засад освітнього процесу професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти у відповідності із сучасними вимогами.  Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної і початкової освіти, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Кондратюк Світлана Миколаївна.

При кафедрі дошкільної і початкової освіти діють 2 науково-дослідні лабораторії:

Науково-дослідну лабораторію «ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ» засновано у жовтні 2011 року (протокол № 3 від 24.10.2011 р.) на кафедрі дошкільної і початкової освіти Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Кондратюк С.М.

 

 

Керівник: кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної і початкової освіти, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології

Кондратюк Світлана Миколаївна.

 

 

Члени науково-дослідної лабораторії:


Головна мета
 діяльності лабораторії є визначення інноваційних підходів до структури, змісту, форм і методів формування компетенцій майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти щодо здоров’язбережувального та екологічного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; розробка теоретико-методичних засад еколого-валеологічної освіти здобувачів дошкільної та початкової освіти; вивчення педагогічного досвіду європейських країн з означеної проблеми.

 

Науково-дослідну лабораторію «ТРАНСФЕРУ ЕСТЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОШКІЛЬНІЙ ТА ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ» засновано у січні 2012 року на кафедрі дошкільної і початкової освіти Інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Pushkar

 

 

Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти

Пушкар Лариса Вікторівна.

 

 

 
Члени науково-дослідної лабораторії:

Головною метою діяльності науково-дослідної лабораторії є проведення і впровадження у педагогічну практику закладів дошкільної освіти та початкових шкіл наукових досліджень з проблем естетичного виховання здобувачів дошкільної та початкової освіти; аналіз теоретико-методичних основ і передової вітчизняної та закордонної практики професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкової школи з впровадження в освітній процес естетичних технологій.