Напрями діяльності кафедри

napryami

 ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ВСТУПНИКИ, СТУДЕНТИ, ВИПУСНИКИ!

Вітаємо Вас на сторінці веб-сайту кафедри дошкільної і початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Кафедра дошкільної і початкової освіти здійснює підготовку майбутніх педагогів зі спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта освітніх рівнів бакалавр та магістр за денною та заочною формами навчання.

Згідно Положення про кафедру дошкільної і початкової освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка пріоритетними напрямами діяльності кафедри визначено: освітню; науково-дослідну; методичну; організаційну; виховну; співпрацю з іншими закладами освіти України та міжнародну діяльність; діяльність в центрі "Зернятко".

Кафедра дошкільної і початкової освіти провадить свою освітню діяльність на підставі нормативно-законодавчої базиПрофесорсько-викладацький склад кафедри з високим професіоналізмом, креативністю підходить до організації освітнього процесу зі студентами, використовуючи інноваційні освітні технології та інтерактивні методи викладання, впроваджуючи зарубіжний досвід, організовучи зустрічі з кращими педагогами міста.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємним компонентом діяльності викладачів кафедри дошкільної і початкової освіти з метою підготовки висококваліфікованих фахівців спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта і забезпечення здатності випускників перетворювати фундаментальні та прикладні знання на професійні вміння та навички.

Згідно стандартів та рекомендацій забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти здобувачі вищої освіти, випусники та роботодавці є стейкхолдерами внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, тому кафедрою дошкільної і початкової освіти:

 • проводиться анкетування здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін;
 • налагоджуються партнерські зв’язки та співпраця з потенційними роботодавцями, які спроможні забезпечити працевлаштування випускників
 • підтримуються зв’язки з випускниками, здійснюється моніторинг працевлаштування та кар’єрного зростання випускників.

Вагомою складовою освітньої діяльності кафедри є науково-дослідна робота, яка здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти і проводиться в межах комплексної теми «Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти» (державний реєстраційний № 0116U000897). (Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної і початкової освіти, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Кондратюк Світлана Миколаївна). 

Науково-дослідна діяльність кафедри забезпечується через функціонування науково-дослідних лабораторій, наукової школи, студентських проблемних наукових груп, наукових гуртків, результати діяльності яких подано в низці наукових здобутків викладачів та студентів.

Неодмінною умовою діяльності кафедри визначено організацію та проведення Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій та науково-практичних семінарів, які сприяють створенню інформаційного поля для конструктивного спілкування фахівців в галузі дошкільної та початкової освіти, виявленню обдарованої молоді та її інтеграції в науковий освітянський простір.

 

Ще одним напрямом діяльності кафедри означено методичну роботу, основними завданнями якої є:

 • розроблення освітньо-професійних програм, навчальних планів зі спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта освітніх рівнів "бакалавр" та "магістр";
 • розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін кафедри, силабусів, наскрізних програм та програм практик; 
 • розроблення тематики курсових та кваліфікаційних робіт;
 • видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок, курсових та кваліфікаційних робіт, а також іншої навчальної літератури, засобів навчання та навчального обладнання за профілем кафедри;
 • розроблення програм для комплексних кваліфікаційних іспитів та вступних випробувань здобувачів;
 • розроблення засобів діагностики навчальних досягнень (тестові завдання, питання для виконання комплексних контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо);
 • розроблення і впровадження в освітній процес нових: лабораторних робіт; технічних засобів навчання, діючих зразків, наочного обладнання та зразків; дистанційних курсів;
 • проведення заходів з підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу.

Завданнями організаційної діяльності кафедри дошкільної і початкової освіти визначено:

 • формування розкладу занять спільно з директором Навчально-наукового інституту педагогіки і психології та навчальним відділом;
 • створення умов для професійного росту студентів і науково-педагогічного складу кафедри, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;
 • організація та проведення науково-педагогічними працівниками кафедри занять, практик тощо;
 • встановлення творчих зв’язків з закладами вищої освіти, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами, іншими підприємствами та організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними);
 • організація та проведення методичних, науково-методичних та наукових семінарів, конференцій тощо;
 • організація співпраці з кафедрами, які викладають навчальні дисципліни, що забезпечують освітній процес кафедри;
 • організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта;
 • організація систематичного зв’язку з випускниками кафедри;
 • підготовка та укладання договорів на проведення практики;
 • підготовка ліцензійних та акредитаційних справ зі спеціальностей кафедри;
 • організація створення і супроводження веб-сайту кафедри;
 • організація висвітлення результатів діяльності кафедри на інформаційних стендах і в засобах інформації;
 • організація наповнення змістом, повнотою та актуальністю веб-сайту кафедри та інших інформаційних ресурсів, які створені для висвітлення та супроводження діяльності кафедри в мережі Інтернет;
 • організація навчально-наукової роботи науково-педагогічних працівників зі студентами через веб-сайт кафедри;
 • участь співробітників кафедри у роботі експертних рад, комісій, робочих груп тощо МОН України, ВАК України, спеціалізованих радах із захисту дисертацій доктора та/або кандидата наук, університету;
 • визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри.

Важливим фактором, що забезпечує залучення абітурієнтів для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта є проведення кафедрою профорієнтаційної роботи, основною метою якої означено підготовка до свідомого професійного самовизначення та становлення особистості, узгодження інтересів особи та суспільства у виборі сфери професійної діяльності, фаховий відбір майбутніх кадрів для педагогічної роботи.

     

Одним із основних завдань, на виконання яких спрямована діяльність кафедри є виховання свідомого й активного члена суспільства, обізнаного з процесами, що відбуваються в країні та за її межами, громадянина із високими патріотичними почуттями, готового до трудового й героїчного подвигу в ім’я України. Напрям діяльності - виховна робота кафедри дошкільної і початкової освіти, передбачає виконання таких завдань:

 • здійснення комплексу заходів, спрямованих на виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України в умовах розвитку української державності;
 • призначення та організація роботи кураторів академічних груп;
 • проведення заходів з дотримання студентами законодавства України, морально-етичних норм поведінки як в Університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна університету (будівель, приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних видань, приладів та ін.);
 • проведення заходів з впровадження в студентському середовищі здорового способу життя;
 • підвищення духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді.

                 

Українське законодавство забезпечує обов'язкову участь студентів у прийнятті рішень на всіх рівнях системи вищої освіти, тому здобувачі кафедри дошкільної і початкової освіти приймають активну участь у вирішенні актуальних проблем студентського життя і є учасниками студентського самоврядування Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Кафедра налагоджує співпрацю з науковими установами, профільними Університетами України, закладами дошкільної та початкової освіти, що дозволяє студентам мати бази практики, викладачам проходити стажування та працювати, використовуючи набуті знання, а головне - спілкуватися та переймати досвід професіоналів. Завданнями кафедри щодо співпраці з іншими закладами освіти України визначено:

 • підготовка та укладання договорів із закладами дошкільної освіти та закладами загальної середньої освіти м. Сум та області на проведення практики;
 • налагодження партнерських зв’язки та співпраця з потенційними роботодавцями, які спроможні забезпечити працевлаштування випускників;
 • організація та проведення спільних наукових досліджень;
 • спільна публікація результатів наукових досліджень;
 • організація та проведення спільних методичних, науково-методичних та науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
 • надання допомоги у підвищенні наукової кваліфікації кадрів обох сторін;
 • обмін науковою інформацією.

           

Важливим у діяльності кафедри є організація міжнародної діяльності, завданнями якої схарактеризовано: 

 • укладання договорів та угод із закордонними закладами вищої освіти;
 • розробку та реалізацію комплексу заходів з інтеграції в міжнародний освітньо-науковий простір;
 • вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри та його використання в освітньому процесі;
 • участь у виконанні міжнародних проектів, програм; 
 • організація, участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках.

        

Ще одним аспектом діяльності кафедри є центр творчого розвитку дитини "Зернятко"метою якого визначено виявлення природних здібностей вихованців, цілеспрямований розвиток їх талантів і обдарувань через роботу гуртків, творчих об’єднань, індивідуальних занять. Завданнями роботи центру є:

 • створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини;
 • формування у дітей сучасного світогляду, активної громадянської позиції, почуття національної гідності та єдності, патріотизму;
 • формування у вихованців необхідних для навчання у школі знань, умінь та навичок; залучення студентів старших курсів до здійснення освітнього процесу з дітьми.

        

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com