Загальна інформація

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ВСТУПНИКИ, СТУДЕНТИ, ВИПУСНИКИ!

Вітаємо Вас на сторінці веб-сайту кафедри дошкільної і початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Кафедра дошкільної і початкової освіти здійснює підготовку майбутніх педагогів зі спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта освітніх рівнів бакалавр та магістр за денною та заочною формами навчання.

Мета діяльності кафедри полягає у забезпеченні фундаментальної теоретичної і практичної підготовки висококваліфікованих фахівців, які б оволоділи  компетентностями для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького та інноваційного характеру в системі дошкільної та початкової освіти, зможуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, будуть спроможними до самостійного професійно-особистісного зростання шляхом самовдосконалення.

Професорсько-викладацький склад кафедри формувався з урахуванням структури навчального процесу та вимог підготовки фахівців. Нині на кафедрі працюють досвідчені фахівці в галузі дошкільної та початкової освіти, які мають практичний досвід роботи в різних ланках вітчизняної системи освіти, що дає їм змогу якісно організовувати підготовку студентів до педагогічної практики та до самостійної дослідницької діяльності.

Кадровий потенціал кафедри складає:

  • 1 доктор наук, професор;
  • 1 кандидат педагогічних наук, професор;
  • 6 кандидатів педагогічних наук, доцентів;
  • 1 кандидат біологічних наук, доцент;
  • 3 кандидати педагогічних наук, старших викладачі;
  • 2 старших викладачі.

Кафедра дошкільної і початкової освіти провадить свою освітню діяльність на підставі нормативно-законодавчої бази. Професорсько-викладацький склад кафедри з високим професіоналізмом, креативністю підходить до організації та проведення освітнього процесу зі студентами, використовуючи інноваційні освітні технології та інтерактивні методи викладання, впроваджуючи зарубіжний досвід, організовучи зустрічі з кращими педагогами міста.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємним компонентом діяльності викладачів кафедри дошкільної і початкової освіти з метою підготовки висококваліфікованих фахівців спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта і забезпечення здатності випускників перетворювати фундаментальні і прикладні знання на професійні вміння та навички.

Вагомою складовою освітньої діяльності кафедри є науково-дослідна робота, яка здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти і проводиться в межах комплексної теми «Теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти» (державний реєстраційний № 0116U000897). (Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної і початкової освіти, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Кондратюк Світлана Миколаївна). 

Науково-дослідна діяльність кафедри забезпечується через функціонування науково-дослідних лабораторій, наукової школи, студентських проблемних наукових груп, наукових гуртків, результати діяльності яких подано в низці наукових здобутків викладачівта студентів.

Неодмінною умовою діяльності кафедри визначено організацію та проведення Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій та науково-практичних семінарів, які сприяють створенню інформаційного поля для конструктивного спілкування фахівців в галузі дошкільної та початкової освіти, виявленню обдарованої молоді та її інтеграції в науковий освітянський простір.

Одним із основних завдань, на виконання яких спрямована діяльність кафедри є виховання свідомого й активного члена суспільства, обізнаного з процесами, що відбуваються в країні та за її межами, громадянина із високими патріотичними почуттями, готового до трудового й героїчного подвигу в ім’я України.

Українське законодавство забезпечує обов'язкову участь студентів у прийнятті рішень на всіх рівнях системи вищої освіти, тому здобувачі кафедри дошкільної і початкової освіти приймають активну участь у вирішенні актуальних проблем студентського життя і є учасниками студентського самоврядування Навчально-наукового інституту педагогіки та психології Суського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Кафедра налагоджує співпрацю з науковими установами, профільними Університетами України, закладами дошкільної та початкової освіти, що дозволяє студентам мати бази практики, викладачам проходити стажування та працювати, використовуючи набуті знання, а головне - спілкуватися та переймати досвід професіоналів.

Важливим у діяльності кафедри є міжнарожна співпраця із  вченими закордонних закладів вищої освіти. У межах міжнародного партнерства укладено договори (угоди), посилаючись на які кафедра проводить спільні наукові заходи, стажування викладачів, здійснюється підготовка спільних публікацій. 

Згідно стандартів та рекомендацій забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти здобувачі вищої освіти, випусники та роботодавці є стейкхолдерами внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, тому кафедрою дошкільної і початкової освіти:

  • проводиться анкетування здобувачів щодо якості викладання навчальних дисциплін;
  • налагоджуються партнерські зв’язки та співпраця з потенційними роботодавцями, які спроможні забезпечити працевлаштування випускників
  • підтримуються зв’язки з випускниками, здійснюється моніторинг працевлаштування та кар’єрного зростання випускників.

При кафедрі дошкільної і початкової освіти створено центр творчого розвитку дитини «Зернятко», метою якого є виявлення природних здібностей вихованців, цілеспрямований розвиток їх талантів і обдарувань через роботу гуртків, творчих об’єднань, індивідуальних занять.

Важливим фактором, що забезпечує залучення абітурієнтів для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта є проведення кафедрою профорієнтаційної роботи, основно. метою якої означено підготовка до свідомого професійного самовизначення та становлення особистості, узгодження інтересів особи та суспільства у виборі сфери професійної діяльності, фаховий відбір майбутніх кадрів для педагогічної роботи.

 

 

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com