Стейкхолдери

normativni

 


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ,
що регламентують взаємовідносини між стейкхолдерами та учасниками освітнього процесу

 

 

zagalni polozhennyaСтейкхолдери (англ. Stakeholders) - зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

Мета стейкхолдерів полягає у координації діяльності здобувачів вищої освіти, адміністрації та зацікавлених сторін, а також співробітників відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та інших структурних підрозділів для сконцентрованої роботи, направленої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців, позитивну динаміку зростання показників якості вищої освіти в Університеті.

Внутрішні стейкхолдери:

 • різні категорії осіб, що отримують освіту (студенти бакалаврату, магістратури, вільні слухачі) та їх батьки;
 • науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний і адміністративноуправлінський персонал.

Завдання внутрішніх стейкхолдерів:

 • сформувати академічну спільноту на принципах академічної доброчесності, прозорості, неупередженості та достовірності інформації;
 • сприяти покращенню побутових умов здобувачів вищої освіти та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
 • брати участь у моніторингу якості нормативних документів (освітніх програм спеціальностей, робочих програм навчальних дисциплін, методичного забезпечення освітнього процесу, тощо);
 • впливати на покращення якості освітньої діяльності та якості викладання навчальних дисциплін, практичної підготовки, наукової роботи, тощо.

Зовнішні стейкхолдери:

 • держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності закладу вищої освіти і основне замовлення на підготовку фахівців вищої освіти через розподіл державного замовлення на підготовку кадрів;
 • регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
 • роботодавці, які зацікавлені в компетентних фахівцях;
 • абітурієнти та їх батьки, які знаходяться на стадії вибору закладу вищої освіти;
 • освітні заклади різних типів та видів, які розташовані в регіоні дислокації закладу вищої освіти;
 • різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані із системою освіти (політичні партії, етнічні та інші соціальні групи, творчі спілки, наукові установи тощо), але які зацікавлені у соціальному партнерстві.

Завдання зовнішніх стейкхолдерів:

 • визначати пріоритетні напрями запровадження інновацій;
 • сприяти практичній підготовці здобувачів вищої освіти;
 • надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів вищої освіти та необхідних компетенцій.

 

Співпраця зі стейкхолдерами, професіоналами-практиками

Одним із критеріїв оцінювання якості освітньої програми є залучення професіоналів-практиків до організації та реалізації освітнього процесу. Налагодження тісної співпраці зі стейкхолдерами, роботодавцями та професіоналами-практиками в галузі дошкільної та початкової освіти - пріоритет діяльності кафедри дошкільної і початкової освіти. 

27 лютого 2020 року відбулась зустріч професорсько-викладацького складу кафедри дошкільної і початкової освіти Навчально-наукового інститутут педагогіки і психології зі стейкхолдерами, професіоналами-практиками - завідувачем Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 3 "Калинка" Тімченко Іриною Володимирівною і вихователем-методистом Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №12 "Олімпійський" Гулою Аліною Володимирівною. Роботодавці висловили власні думки щодо сильних і слабких сторін у підготовці здобувачів. 

Були сформульовані слушні пропозиції щодо компетентностей, якими повинні оволодіти майбутні вихователі; про включення в зміст програм обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін; визначено напрями і методи вдосконалення освітнього процесу.

40002, м. Суми, вул.Роменська 81, корп 4. 5 поверх
Телефон
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com