Міжнародне співробітництво

mizhnarspivpracya


Згідно зі Стратегічним планом-концепцією інноваційного розвитку Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка на 2011-2020 роки розвиток міжнародних стратегічних партнерств та професійного співробітництва здійснюється через:

 

 • поглиблення інтеграції в європейський освітній простір;
 • активізацію, розширення і підвищення результативності міжнародної наукової співпраці;
 • регулярну систематизацію інформації по укладанню нових договорів та угод між Університетом, Навчально-науковим інститутом педагогки і психології, кафедри дошкільної і початкової освіти та іноземними університетами;
 • аналіз та самоаналіз позиції Університету у міжнародному освітньому просторі;
 • моніторинг якості освіти, спираючись на іноземний досвід.

Питаннями інтернаціоналізації освітньої діяльності опікується відділ міжнародних зв’язків, який діє згідно Положення про відділ міжнародних зв’язків Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка працює над укладенням міжнародних Міжуніверситетських угоду про освітню і наукову співпрацю між:

 • Північним національним університетом м. Іньчуань провінція Нінся, Китайська народна республіка;
 • договір про наукове і освітнє співробітництво з Університетом Яна Длугоша в Ченстахові, Польща.

Кафедрою дошкільної і початкової освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка укладено угоди між:

 • Великотирновським університетом імені Св. Кирила та Св. Мефодія, Болгарія;
 • Пловдивським університетом «Паїсій Хилендарський», Болгарія.

evropeyskaЗ метою входження Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка в європейський освітній простір, для збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо закордонних моделей поширення знань з дошкільної та початкової освіти викладачі кафедри пройшли стажування в закордонних закладах вищої освіти, що підтверджено відповідними документами (свідоцтвами, сертифікатами):

 • Кондратюк Світлана Миколаївнастажування у Гамбургському державному університеті імені Карла фон Осецького з наукової перспективи освіти за Міжнародною програмою стажування науково-педагогічних працівників (2017 р.);
 • Колишкіна Алла Петрівна - науково-педагогічне стажування в Університеті Данубіус (м. Сладковічево, Словацька Республіка) на тему: «Педагогічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно з положенням Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус)» за фахом «Педагогічні науки» (2017 р.);
 • Шаповалова Ольга Віталіївна
 • Білєр Оксана Славіківна - стажування для освітян + школа з англійської мови у Фінляндії, м. Гуйттінені (2019 р.).

Викладачі кафедри дошкільної і початкової освіти – активні учасники міжнародних форумів, науково-методичних семінарів та науково-практичних конференцій. Відтак, к.пед.н., доц. О.В. Шаповалова, к.пед.н., доц. Є.Д. Харькова, к.біол.н., доц. О.І. Гаврило брали участь у культурно-просвітницькому проекті «Європа – наш спільний дім», метою якого було знайомство з історією, мовою і культурою Польщі та інших країн Європи, історією створення Європейського Союзу, знайомство з особливостями систем освіти країн Європи, розширення світогляду громадян України, формування активної громадянської позиції, спрямованої на встановлення в Україні європейських стандартів життя, освіти та бізнесу.

     

Кафедра дошкільної і початкової освіти

4 dpo

 ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ

Кафедра дошкільної і початкової освіти започаткувала свою історію з відкриття та ліцензування спеціальності 7.010102 Початкове навчання напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта (ліцензія серія ВПД-ІІІ № 190036 від 10.09.1999 року) на базі історичного факультету Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка (наказ № 52 від 31.08.1999 року).

З метою забезпечення високого рівня професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, за погодженням із Міністерством освіти і науки України (лист № 4.2-5/1025 від 27.06.2001 року), наказом ректора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (наказ № 58 від 29.08.2001 року) у складі соціально-гуманітарного факультету було відкрито кафедру педагогіки, психології і методики початкового навчання.

Відповідно з рішенням державної акредитаційної комісії (протокол № 67 від 26.06.2007 року) кафедрі дошкільної і початкової освіти надано ліцензію на провадження освітньої діяльності з напрямів (спеціальностей) на підготовку бакалаврів 6.010101 Дошкільна освіта, спеціалістів 7.01010101 Дошкільна освіта, магістрів 8.01010101 Дошкільна освіта. У зв’язку з цим, згідно з наказом № 80-к від 26.08.2010 року «Про реорганізацію, створення та перейменування окремих підрозділів університету» з 01.09.2010 року кафедру педагогіки, психології і методики початкового навчання перейменовано на кафедру дошкільної і початкової освіти.

 КЕРІВНИКИ КАФЕДРИ В РІЗНІ РОКИ

У витоків становлення і науково-методичного зростання кафедри дошкільної і початкової освіти стояли відповідальні та досвідчені фахівці Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка з великим стажем науково-педагогічної роботи.

Пушкарьова Т.О.

 

Засновником кафедри, яка зробила вагомий внесок в її створення та розвиток з 1999 р. по 2004 р., була кандидат педагогічних наук, доцент Пушкарьова Тамара Олексіївна (нині доктор педагогічних наук, професор, начальник відділу проектного управління Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України).

 

 


Кондратюк С.М.

 

Потужне кадрове зростання кафедри здійснювалося з 2004 р. по 2016 р. під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Кондратюк Світлани Миколаївни (нині професор, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка).

 

 


Лобова О.В.

 

Подальший розвиток кафедри з 2016 р. по 2017 р. відбувався на чолі з виконувачем обов’язків завідувача кафедри дошкільної і початкової освіти доктором педагогічних наук, професором Лобовою Ольгою Володимирівною.

 

 


 

Павлущенко Н.М.

Із 01.09.2017 року очільником кафедри призначено кандидата педагогічних наук, доцента Павлущенко Наталію Миколаївну, яка, продовжуючи кращі традиції, спрямовує зусилля на її удосконалення та розвиток.

 

 

Склад кафедри

Кафедра дошкільної і початкової освіти здійснює підготовку майбутніх педагогів зі спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» за денною та заочною формами навчання.

Професорсько-викладацький склад кафедри формувався з урахуванням структури освітнього процесу та вимог підготовки фахівців. Нині на кафедрі працюють досвідчені фахівці в галузі дошкільної та початкової освіти, які мають практичний досвід роботи в різних ланках вітчизняної системи освіти, що дає їм змогу якісно організовувати підготовку студентів до педагогічної практики та до самостійної дослідницької діяльності.

Кадрове забезпечення освітнього процесу щороку поліпшується. За 20 років існування кафедри викладачами було захищено 13 кандидатських дисертацій: Король О. В. (2002 р.), Кондратюк С. М., Рудь О. М. (2003 р.), Парфілова С. Л., Пушкар Л. В. (2010 р.), Павлущенко Н. М. (2011 р.), Васько О. О., Данько Н. П., Дядченко Г. В., Колишкіна А. П., Харькова Є. Д. (2013 р.), Білєр О. С. (2014 р.), Бутенко В. Г. (2019 р.). За цей час змінився якісний склад колективу кафедри, 10-ти викладачам присвоєно вчене звання доцента: Король О. В. (2003 р.), Кондратюк С. М. (2005 р.), Парфілова С. Л. (2012 р.), Павлущенко Н. М. (2013 р.), Пушкар Л. В. (2014 р.), Васько О. О., Гаврило О. І., Данько Н. П., Харькова Є. Д. (2015 р.), Шаповалова О. В. (2018 р.).

 

ПАВЛУЩЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – завідувач кафедри. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2003 року. 

Навчально-методична та наукова робота: Павлущенко Н.М. є автором понад 60 наукових працьз них 30 фахові, 3 методичні посібники та розділи в 2 колективних монографіях. 

 

Коло наукових інтересів – гендерне виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку; підготовка майбутніх фахівців в галузі дошкільної та початкової освіти з питання введення гендерної складової в освітній процес  закладів дошкільної освіти та загальноосвітніх шкіл; реалізація гендерного підходу у вихованні дошкільників і молодших школярів.

Викладає дисципліни: «Дитяча література», «Основи культури і техніки мовлення», «Актуальні проблеми сучасної початкової школи», «Виразне читання», «Теорія та методика виховання».

ЛОБОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНАдоктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної і початкової освіти, член спеціалізованої вченої ради К 55.053.01 Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Коло наукових інтересів– теорія та методика загальної музичної освіти.

Навчально-методична та наукова робота: О.В. Лобова є автором посібників: навчальних – 18, методичних – 7; затверджених МОН навчальних програм для ЗОШ України – 1 одноосібна, 1 у співавторстві. Підручників для ЗОШ з грифами: українською – 9, російською – 3, польською – 3, румунською – 3, угорською – 3, не видані – 3. Монографії: одноосібна – 1, підрозділи – 3; публікації: фахові – 53, зарубіжні – 5.

Викладає дисципліни: «Методика викладання у ВНЗ методик початкової школи», «Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі початкової школи», «Методологія та методи наукових досліджень», «Теорія та методика музичного виховання», «Музичне виховання і основи хореографії з методикою викладання».

 

КОНДРАТЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА – кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної і початкової освіти, директор НН ІПП. На кафедрі дошкільної і початкової освіти працює з 1989 року. З 2010 року є керівником наукової лабораторії «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку». У 2014 році нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти»

Коло наукових інтересів – здоров’язбережувальні технології виховання у початковій школі, методика викладання основ здоров’я у початковій школі.

Навчально-методична та наукова робота: С.М. Кондратюк є автором понад 100 наукових видань, з них 50 – наукового характеру, 13 – навчально-методичних посібників, 1 з яких з Грифом МОН, біля 40 – фахові, 6 розділів у колективних монографіях, 1 з яких іноземна.

Викладає дисципліни: «Основи здоров’я у початковій школі», «Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології», «Анатомія дитини», «Педіатрія» 

 

parfilova 2020

ПАРФІЛОВА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2002 року.

Навчально-методична та наукова робота: Парфілова С.Л. є автором 10 навчально-методичних посібників, 20 статей, з них 17 фахові та розділи в 2 колективних монографіях.

Коло наукових інтересів – формування пізнавальної мотивації молодших школярів у процесі навчально-пошукової діяльності.

Викладає дисципліни: «Технологія вивчення галузі «Українська мова і література», «Дидактика», «Каліграфія», «Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного читання», «Педагогічні технології в початковій школі».

ПУШКАР ЛАРИСА ВІКТОРІВНА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2009 року.

Навчально-методична та наукова робота: Пушкар Л.В. є автором близько 40 наукових праць, серед них: 2 колективні монографії, 18 публікацій у фахових виданнях, 2 статті у закордонних виданнях, 2 навчально-методичні посібників.

Коло наукових інтересів – формування музичних компетенцій майбутніх вихователів закладів дошкільної освітти та вчителів початкової школи.

Викладає дисципліни: «Теорія та методика музичного виховання», «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання», «Теорія та методика виховання», «Основи педагогічних досліджень», «Спецкурс з постановки голосу та техніки мовлення».

ВАСЬКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2001 року.

Навчально-методична та наукова робота: Васько О.О. є автором 2 навчально-методичних посібників, 35 наукових праць, з яких 15 у фахових виданнях та розділи в 2 колективних монографіях.

Коло наукових інтересів – ефективні технології методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів.

Викладає дисципліни: «Системи управління базами даних», «Методика навчання освітньої галузі “Математика”», «Математика», «Нові інформаційні технології».
 

ГАВРИЛО ОЛЕНА ІЛЛІВНА  – кандидат біологічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2011 року.

Навчально-методична та наукова робота: Гаврило О.І. є автором 19 статей з них 11 фахових, 2 зарубіжні, 3 навчально-методичних посібники та 2 колективні монографії.

Коло наукових інтересів – проблеми еколого-валеологічного виховання дітей дошкільного віку.

Викладає дисципліни: «Англійська мова з методикою викладання в початковій школі», «Методика викладання у ВНЗ дисципліни “Методика навчання англійської мови у початковій школі”», «Анатомія з основами валеології», «Основи природознавства з методикою», «Дошкільна гігієна».

ДАНЬКО НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2001 року.

Навчально-методична та наукова робота: Данько Н.П. є автором 3 навчально-методичних посібників, близько 40 фахових видань та розділи в 2 колективних монографіях.

Коло наукових інтересів – проблеми мистецької освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Викладає дисципліни: «Методика викладання у ЗВО педагогіки початкової освіти», «Вступ до спеціальності», «Трудове навчання з практикумом», «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», «Основи педагогіки».

 

КОЛИШКІНА АЛЛА ПЕТРІВНА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2002 року.

Навчально-методична та наукова робота: Колишкіна А.П. є автором 3 начально-методичних посібників, 48 наукових праць, з низ 19 фахових; 3 іноземних та розділи в 2 колективних монографіях.

Коло наукових інтересів - формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи та сім’ї.

Викладає дисципліни: «Технологія вивчення галузі “Природознавство”», «Основи природознавства», «Методика навчання освітньої галузі “Суспільствознавство”», «Методика навчання освітньої галузі “Природознавство”», «Технології вивчення галузі “Людина і світ”».

 

ХАРЬКОВА ЄВДОКІЯ ДМИТРІВНА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2001 року.

Навчально-методична та наукова робота: Харькова Є.А. є автором 2 навчальних та 6 методичних посібників, 16 фахових видань та 2 розділи в монографії, 2 розділи в закордонній монографії.

Коло наукових інтересів – підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми в закладах дошкільної освіти; створення ігрового середовища для дітей старшого дошкільного віку для розвитку мовлення.

Викладає дисципліни: «Дошкільна педагогіка», «Методика викладання у ЗВО педагогіки дошкільної освіти», «Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції», «Дошкільна лінгводидактика». 

ШАПОВАЛОВА ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти. Працює в університеті з 2007 року.

Навчально-методична та наукова робота: є автором 14 фахових статей, 4 закордонних статей, 1 одноосібної монографії.

Коло наукових інтересів – педагогічна компаративістика; управління якістю освітніх послуг; економічний досвід дітей старшого дошкільного віку.

Викладає дисципліни:«Теорія і методика співпраці з родинами», «Комп’ютерні технології у роботі з дітьми», «Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі початкової школи», «Технологія педагогічних досліджень та діагностики в дошкільній освіті», «Сучасні концепції виховання і освіти дошкільників».

БУТЕНКО ВІТА ГРИГОРІВНА – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2012 року. 

Навчально-методична та наукова робота: є автором 8 навчально-методичних посібників, понад 20 наукових праць, з них 6 фахових, 1 іноземна, 1 авторська монографія, розділи в двох колективних монографіях.

Коло наукових інтересів – підготовка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності.

Викладає дисципліни: «Теорія та методика валеологічної освіти дошкільників», «Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти», «Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей».

 

БІЛЄР ОКСАНА СЛАВІКІВНА – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2014 року. 

Навчально-методична та наукова робота: є автором 5 навчально-методичних посібників, понад 30 наукових праць, з них 30 фахових, 2 іноземних статті, 1 розділ в колективній монографії.

Коло наукових інтересів – Інноваційні методи, форми викладання англійської мови у Новій українській школі.

Викладає дисципліни: «Технології викладання англійської мови у початковій школі», «Англійська мова з методикою викладання у початковій школі», «Методика навчання дитини англійської мови», «Методика викладання "Методики навчання англійської мови у початковій школі"».

 

ВРАДІЙ КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА – старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти. На кафедрі працює з 2003 року.

Навчально-методична та наукова робота: Врадій К.М. є автором 17 наукових праць,  з них 2 у закордонних виданнях, 11 фахових статей, розділи в двох колективних монографіях, 5 навчально-методичних посібників.

Коло наукових інтересів – формування інформаційної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Викладає дисципліни: «Технологія вивчення галузі “Математика”»,  «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень», «Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей», «Методика навчання інформатики у початковій школі».

 

РУБАН ЛАРИСА ІВАНІВНА – старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти. На кафедрі працює з 2003 року.

Навчально-методична та наукова робота: Рубан Л.І. є автором 7 навчально-методичних та 1 навчального посібників, 5 наукових праць, з них 1 фахова та розділи в двох колективних монографіях.

Коло наукових інтересів – технологія викладання предметів у початковій школі.

Викладає дисципліни: «Сучасна українська мова з практикумом».

БЕСАГА ІРИНА РУСЛАНІВНА – лаборант кафедри дошкільної і початкової освіти.

Освіта вища: закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, ОР "Бакалавр".

ЗАЦАРЕНКО АЛЛА СЕРГІЇВНА  лаборант кафедри дошкільної і початкової освіти.

Освіта вища: закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, ОР "Бакалавр".

 

Кафедра дошкільної і початкової освіти

Павлущенко Н.М.

Завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти


Павлущенко
Наталія Миколаївна

 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, доцент

 

Мета діяльності кафедри полягає у забезпеченні фундаментальної теоретичної і практичної підготовки висококваліфікованих фахівців, які б оволоділи  компетентностями для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького та інноваційного характеру в системі дошкільної та початкової освіти, зможуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, будуть спроможними до самостійного професійно-особистісного зростання шляхом самовдосконалення.

Професорсько-викладацький склад кафедри формувався з урахуванням структури освітнього процесу та вимог підготовки фахівців. Нині на кафедрі працюють досвідчені фахівці в галузі дошкільної та початкової освіти, які мають практичний досвід роботи в різних ланках вітчизняної системи освіти, що дає їм змогу якісно організовувати підготовку студентів до педагогічної практики та до самостійної дослідницької діяльності.

Кадровий потенціал кафедри складає:

 • 1 доктор наук, професор;
 • 1 кандидат педагогічних наук, професор;
 • 7 кандидатів педагогічних наук, доцентів;
 • 1 кандидат біологічних наук, доцент;
 • 3 кандидати педагогічних наук, старших викладачі;
 • 2 старших викладачі.

Кадрове забезпечення навчального процесу щороку поліпшується. За 20 років існування кафедри викладачами було захищено 13 кандидатських дисертацій: Король О.В. (2002 р.), Кондратюк С.М., Рудь О.М. (2003 р.), Парфілова С.Л., Пушкар Л.В. (2010 р.), Павлущенко Н.М. (2011 р.), Васько О.О., Данько Н.П., Дядченко Г.В., Колишкіна А.П., Харькова Є.Д. (2013 р.), Білєр О.С. (2014 р.), Бутенко В.Г. (2019 р.).

За цей час змінився якісний склад колективу кафедри:

 • присвоєно вчене звання доцента: Король О.В. (2003 р.), Кондратюк С.М. (2005 р.), Парфілова С.Л. (2012 р.), Павлущенко Н.М. (2013 р.), Пушкар Л.В. (2014 р.), Васько О.О., Гаврило О.І., Данько Н.П., Харькова Є. Д. (2015 р.), Шаповалова О.В. (2018 р.); 
 • присвоєно вчене звання професора: Лобова О.В. (2013 р.), Кондратюк С.М. (2019 р.).

 

Контактна інформація:

Україна, 40002, м. Суми, вул. Роменська 87,

тел. (0542)-68-59-69 (Кафедра дошкільної і початкової освіти)

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 

ПАВЛУЩЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

pavlushenko3Посада: завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти, доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (13.00.07 - теорія і методика виховання)

Електронний кабінет викладача

Профіль Google Scholar

ORCID 0000-0002-7010-816Х

                                                  eSSPU Institutional Repository

                                                  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальніше: ПАВЛУЩЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Дочірні категорії

40002, м. Суми, вул.Роменська 81, корп 4. 5 поверх
Телефон
Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com