Академічна доброчесність

dobrochesnist

 ПРОЦЕДУРА ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності кафедрою дошкільної і початкової освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка регулюються нормативно-правовою базою: 

Законами України

Нормативно-правовою базою Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

ПРОЦЕДУРА ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

У розділі ІІ Кодексу зазначено наступні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності: система запобігання та виявлення академічного плагіату в Університеті здійснюється через попередження плагіату в освітньому процесі шляхом проведення комплексу профілактичних заходів, які полягають в інформуванні здобувачів про необхідність дотримання правил академічної етики та підвищення відповідальності за недотримання норм цитування, наслідки вчинення плагіату та інших видів академічних порушень тощо. На другому рівні вищої освіти здійснюється перевірка кваліфікаційних робіт на предмет академічного плагіату. У розділі VІ розтлумачуються питання, що за порушення правил академічної доброчесності особи, що здобувають вищу освіту в Університеті, можуть бути притягнуті до таких форм відповідальності як: попередження; повторне проходження оцінювання (іспиту, заліку тощо); позбавлення стипендії; повторне проходження відповідного освітнього компонента; відрахування з університету.

Порядок перевірки кваліфікаційної роботи на унікальність визначений в Положенні про кваліфікаційну роботу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка. Нова редакція (2020 р.).

З метою недопущення академічної недоброчесності університетом укладено ліцензійний договір з ТОВ «Плагіат» про надання права користування антиплагіатним програмним забезпеченням (код за ДК 021:2015 72250000-2 послуги пов’язані із системними та підтримкою). Система використовується через інтерфейс користувача, що доступний в мережі Інтернет на сайті www.plagiat.pl та StrikePlagiarism.com, у відповідності з усіма положеннями законодавства, зокрема, відповідно до положень Закону України «Про авторське право і суміжні права» (1994 р.). Система відповідає вимогам, викладеним у Положенні міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польщі від 29 квітня 2004 р. щодо документації обробки персональних даних, а також технічних та організаційних умов.

 КРУГЛИЙ СТІЛ ЩОДО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

4 березня 2020 року за ініціативи директора Навчально-наукового інституту педагогіки і психології к.пед.н, професора Світлани Миколаївни Кондратюк, завідувача кафедри дошкільної і початкої освіти к.пед.н., доцента Наталії Миколаївни Павлущенко за участі студентського самоврядування організовано Круглий стіл з магістрантами спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта на тему: "Дотримання академічної доброчесності здобувача вищої освіти". На засіданні відбулось обговорення сутності поняття "Академічна доброчесність", нормативно-правової бази дотримання академічної доброчесності в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка, процедуру і порядок запобігання академічному плагіату.

 

УЧАСТЬ В АКЦІЇ СЕРЕД СТУДЕНТІВ «ПЛАКАТ "МАРАФОН АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ: STOP ОБМАНУ, ФАЛЬСИФІКАЦІЇ, ШАХРАЙСТВУ, ПЛАГІАТУ"»

10 вересня 2010 року кафедра дошкільної і початкової освіти, на чолі із студентським самоврядуванням Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, взяла участь в Акції серед студентів «Плакат "Марафон академічної доброчесності: STOP обману, фальсифікації, шахрайству, плагіату"», яка проходить у рамках Тижня академічної доброчесності у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка. Учасники Акції виступили за підтримання норм професійної етики та  академічної доброчесності у навчальній, викладацькій, науковій та творчій діяльності студентів та працівників Університету, дотримуючись принципів академічної доброчесності, визначених у Кодексі академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

 

ПІДПИСАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

10 вересня 2020 року, в рамках Тижня Академічної доброчесності у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка, на кафедрі дошкільної і початкової освіти відбулось ознайомлення та підписання Декларації Академічної доброчесності науково-педагогічних працівниківПрофесорсько-викладацький склад кафедри власним підписом зробив важливий крок на шляху утвердження високих етичних норм та доброчесності в академічній спільноті Університету, яка є справою честі кожного макаренівця.

 

КУРАТОРСЬКА ГОДИНА НА ТЕМУ: «ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ»

10 вересня 2020 року  к.пед.н., доцентом кафедри дошкільної і початкової освіти Данько Наталією Павлівною та студентським самоврядуванням Навчально-наукового інституту педагогіки і психології  проведено Кураторську годину для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 012 Дошкільна освіта (0064 група) на тему: "Законодавче регулювання щодо дотримання принципів академічної доброчесності". Здобувачам надано інформацію про плагіат, види порушень академічної доброчесності згідно Кодексу академічної доброчесності Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Студентське самоврядування закликало магістрантів дотримуватись культури й фундаментальних цінностей академічної доброчесності та належного ставлення до інтелектуальної власності при написанні кваліфікаційних робіт.

Кафедра дошкільної та початкової освіти Designed by atjoomla.com